For English please scroll down

* Hvornår havde du sidst et vidne på en fase, som var afgørende for dig?
* Hvis du vil give en overskrift på den livsfase du er i nu, hvad vil den så hedde?
* Længes du efter at bygge bro over et spænd imellem hvad andre potentielt ser i dig og dine egne øjne på dig hvor du er lige nu?

Mange gange i livet er der et tidspunkt, hvor det at have et vidne er livgivende, da livet er fuld af faser og overgange, og tit er de udefinerbare før vi kigger tilbage. Både for en livsfase og en overgang, er det helt unikt at have et vidnesbyrd, og det at blive set, kan have en healende effekt i sig selv.

Nogle gange kan det at blive set af et menneske, som står udenfor vores tætte cirkel, give plads til at nye facetter af os opstår. Jeg er i stand til at skabe et rum omkring dig, hvor vores tid og væren giver plads til, at du kan folde dig ud. Du vil opleve et kærligt spejl blive holdt op for dig, medens jeg ser på dig med et nærvær uden forbehold og fordømmelse hvilket giver dig plads til at være dig selv. I dette rum vil samtaler opstå som giver mig næring til hvordan jeg ser dig igennem min linse, og du vil stå frem i al din styrke og skønhed. For det er sådan jeg ser dig.

Og er du fotograferet i dét rum, kan du selv se det.

Efter 19 år som fotograf, har jeg en længsel efter at fordybe mødet med de mennesker jeg fotografere, som et vidne, hvor både mødet og billederne danner dit eget vidnesbyrd, som du har til eftertiden. Jeg ønsker at bygge bro imellem det jeg ser i dig - det som andre ser i dig, - og det som til tider kan være svært selv at få øje på.
Mange af de mennesker jeg har fotograferet vender tilbage med, at min ro og mit nærvær udvider nuet. Jeg er et bindeled, en brobygger & jeg vil gerne vise det kærligste, største og bedste i dig.

Jeg opfordrer dig til at vi fotograferer hos dig, så dit fysiske rum taler med i billederne og du kan nyde den ro det giver dig at være på hjemmebane. Jeg vil elske at se dig bevæge dig i dine rum, vise mig ynglingssteder og hvad der giver dig glæde og energi. Jeg forestiller mig portrætter med øjenkontakt, billeder på distance med rum omkring dig og måske endda close-ups af din all-time favorit blomst eller katten der får alt til at smelte.

En æske med billeder der bevidner dig:

Forestil dig at åbne en A4 æske med op til 20 prints der sammen fortæller din historie. Hver og et er de gode, og sammen danner de en helhed. Det er et omfattende & tidskrævende materiale som vi skaber sammen og du vil få:

*FORBEREDELSE: & transport på Sjælland. Til andre lokationer pålægges transportudgifter.
*SAMVÆR: En session som af denne kvalitet rummer et fleksibelt tidsrum på op til 6 timer.
*EFTERARBEJDE: Udvælgelse & præsentation af uredigerede billeder samt færdiggørelse af valgte fotografier
*Dit Vidnesbyrd modtager du i en æske med op til 20 færdige billeder på print & USB stik

Du modtager det færdige resultat indenfor 3 uger efter fotografering.

At fotografere dig med fordybelse & spejle dig på kærligste vis nærer mig på et dybt plan. Derfor vælger jeg i tillid at variere min pris sådan at du reelt kan vurderer hvad der matcher din økonomi & dit behov for brug af billederne efterfølgende.
Prisen aftales inden fotografering og afregnes delvist ved bestilling og ved aflevering af resultatet. (over 2 gange, 3 gange, eller?)

Din investering

*Visuel identitet (vidnesbyrd) til mindre virksomhed i tilsvarende tidsrum & antal billeder:           16.600kr
*Til privat brug betaler mine kunder for tilsvarende materiale:                                                          12.600kr
*Andre private kunder vælger at booke halvdelen af dette produkt og betale:                                6.000kr

Priserne er eks.moms

 

Being seen as who you are
- a visual testimony - Witness your soul


* When did you last have a witness of a life phase that was crucial to you?
* If you were to put a title on the life phase you’re in right now, what would it be?
* Are you longing to bridge the gap between what others potentially see in you and the way you see yourself right now?


Life is full of phases and transitions, often not really definable before looking back. Having a witness can help us cherish the unique moments along the way, being seen often has a healing effect.

Being seen by someone outside of our own circles can create a space for new aspects to come forth.  I am able to hold a space for you, where our time and being together makes way for you to unfold.

Like a tender mirror being held in front of you, my gaze comes from a presence without judgment or reservations, giving you a space to be your full self.

Our space will allow for conversations to emerge, guiding me to how I see you through my lens and you will appear in all your strength and beauty. For this is how I see you.

Being photographed in this space enables you to see yourself.

My 19 years as a photographer have given me a longing to deepen the encounter with the people I photograph. I want to be a witness, using both the encounter and the pictures as a testimony for you to have for posterity.
I wish to bridge what I see in you – what others see in you – and that which can be difficult to catch/discover/see by oneself.
Many of the people I have photographed have told me that my presence expands the moment. I am a link, a connector and I would love to show the most best, the biggest and the most tender you.

I recommend that we do the photo session in your home, letting the physical space become a part of the pictures and giving you the calm of being in your home turf. I would love to see you move in your rooms, showing me your favorite spots and what gives you joy and energy. I imagine portraits with eye contact, pictures with a distance and space around you and maybe even a close up of your all time favorite flower or cat.


A box with pictures witnessing you:

Imagine opening an A4 sized box with up to 20 prints, telling your story. Each and one of them is good and together they create a whole. You’ll get a comprehensive and time-consuming material:

*PREPARATIONS: & transport on Zealand, Denmark.  Other locations have added costs.

*PRESENCE: A session will have a flexible span of up to 6 hours.

*POSTPRODUCTION: Selection and presentation of unedited pictures and completion of selected photographs

*RESULT: You’ll receive your testimonial in a box with up to 20 prints & a USB stick within 3 weeks after the photo session.

To photograph you like this nurrish me deeply wich is why I trust to vary my prices for you to choose which is a match to you. Before the session we will agree on terms and price, and the payment will be due by sending the result. Its possible to pay by 2 or 3 times.

 

YOUR INVESTMENT:

*Visuel identity for small buisness given the same time and amount of photos:       2.230€
*For private use only my clients pay for equivilant material:                                        1.695€
*Private customers also choose half of this product and pay:                                       800€


All prices are without Danish vat.